TM - Task Master.

Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–????

Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–????

Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–????

Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–????
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–????

WheelsAge.org '2005–pr.