Yamaha YZF750R '1993–98

1994 Yamaha YZF750R North America '1994
Yamaha YZF750R '1998
1994 Yamaha YZF750R North America '1994
Yamaha YZF750R '1998

Yamaha YZF750SP '1995

Yamaha YZF750SP '1995
Yamaha YZF750SP '1995
 
 

Sport Production

Yamaha YZF750SP '1996

Yamaha YZF750SP '1996
Yamaha YZF750SP '1996
 
 

Yamaha YZF1000R '1996–2003

Yamaha YZF1000R Thunderace Worldwide '1997
Yamaha YZF1000R Thunderace Worldwide '1996
Yamaha YZF1000R Thunderace Worldwide '1996
Yamaha YZF1000R Thunderace Worldwide '1997

Yamaha YZF600R '1996–2007

Yamaha YZF600R '1997–2007
Yamaha YZF600R Thundercat '1996–2004
Yamaha YZF600R '1997–2007
Yamaha YZF600R Thundercat '1996–2004

Yamaha YZF-R1 '1998–pr.

Yamaha YZF-R1 "50th Anniversary Edition" '2012
Yamaha YZF-R1 "50th Anniversary Edition" '2012
Yamaha YZF-R1M '2015–16
Yamaha YZF-R1 SP '2006
Dashboard Yamaha YZF-R1 "60th Anniversary Edition" '2016

Yamaha YZF-R6 '1999–pr.

Yamaha YZF-R6 '2008–14
Yamaha YZF-R6 "50th Anniversary Edition" '2012
Yamaha YZF-R6 '2017–pr.
Yamaha YZF-R6 '2008–14
Dashboard Yamaha YZF-R6 '2017–pr.

Yamaha YZF-R7 (OW-02) '1999 Produced in 500 copies

Yamaha YZF-R7 (OW-02) '1999
Yamaha YZF-R7 (OW-02) '1999
Yamaha YZF-R7 (OW-02) '1999
Yamaha YZF-R7 (OW-02) '1999

Yamaha YZF-R125 '2008–pr.

Yamaha YZF-R125 '2014–pr.
Yamaha YZF-R125 Fiat Yamaha Team Race Replica '2009
Yamaha YZF-R125 Fiat Yamaha Team Race Replica '2009
Yamaha YZF-R125 '2008–14
Dashboard Yamaha YZF-R125 '2014–pr.

Yamaha YZF-R15 '2008–pr.

Yamaha YZF-R15 (v2.0) '2011–17
Yamaha YZF-R15 (v2.0) '2011–17
Yamaha YZF-R15 (v2.0) '2011–17
Yamaha YZF-R15 (v2.0) '2011–17

Yamaha YZF-R3 Worldwide '2015–pr.

Yamaha YZF-R3 Worldwide '2015–pr.
Yamaha YZF-R3 Worldwide '2015–pr.
Yamaha YZF-R3 Worldwide '2015–pr.
Yamaha YZF-R3 Worldwide '2015–pr.

Yamaha Motobot Ver.1 '2016

Yamaha Motobot Ver.1 '2016
 
 
 

Yamaha Motobot Ver.2 '10.2017

Yamaha Motobot Ver.2 '2017
 
 
 

WheelsAge.org '2005–pr.