TM - Task Master.

Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–pr.

Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 67TM7 '2015–pr.

Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–pr.

Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–pr.
Kawasaki-KCM 70TM7 '2015–pr.

WheelsAge.org '2005–pr.